COPSIS

AGENTUR FÜR ÜBERSETZUNGEN UND LEGALISIERUNGEN registriert in Bulgarien.

Wenn Sie Ihre Zeit schätzen, vertrauen Sie sich uns an!

- Qualität - Kompetenz

Използвана терминология

Основни понятия
 

използвана терминология 

ПРЕВОД:
Пълно пресъздаване на съдържанието на документ от един език на друг. Интерпретиране на съдържание, извадки или част от текст не се допуска в официален превод.

ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
Превод, чиято достоверност се гарантира с подпис на преводача и печат на фирмата.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Процедура по верифициране на документи от страна на отдел Консулски на МВнР или Министерство на правосъдието. Обявените срокове за предлаганата услуга са съобразени с обявените стандартни срокове за обработка на документи от страна съответните компетентни органи, ведомства и институции.

При забавяне, задържане или промяна на срока за обработка от страна на тези компетентни органи, ведомства и институции, „КОПСИС Асист” се освобождава от задължението за спазване на договорения с клиента срок за предоставяне на услугата, без право на претенции от страна на клиента. Срокът на услугата се променя непропорционално със забавянето. „КОПСИС Асист” се задължава да информира клиента за забавянето и да договаря по-нататъшното придвижване на поръчката.

WIR GARANTIEREN